czynna codziennie w godzinach 7:00 - 7:45
oraz po zajęciach lekcyjnych do godziny
16.00

 

 

 

 

Opiekę nad uczniami sprawują panie: mgr Iwona Kociumbas, mgr Monika Szmyt- Nowak, mgr Joanna Karaś.

O NAS

Nasza świetlica jest niezwykle kolorowa, łatwo do niej trafić - mieści się na parterze w sali nr 12. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom  po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu,  odrobienia zadań domowych.


     Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami, zainteresowaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Natomiast gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną.

     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

     W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce. W godzinach popołudniowych mamy do dyspozycji salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia sportowe. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym.
 


REGULAMIN ŚWIETLICY

1.W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci, których rodzice pracują zawodowo

2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.

3. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 15 września .

4. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach

5. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich przyjścia,  aż do chwili odebrania przez rodziców.

5. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tegoż nauczyciela.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci

7. Świetlica wymaga pisemnego zgłoszenia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun lub samodzielnego powrotu do domu. Jednocześnie w takim przypadku rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy po zakończonych lekcjach.

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.