Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 

         Powstało w bibliotece szkolnej dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotece. W ramach projektu otrzymaliśmy serwer i 4 stanowiska komputerowe z dostepem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Stanowiska komputerowe zostały wyposażone w: system operacyjny Windows i  pakiet Office. Ponadto na każdym stanowisku zainstalowano wydawnictwa multimedialne.

ICiM służy uczniom, nauczycielom m.in. poprzez:
  • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
  • ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
  •  wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  •  wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  • umożliwienie uczniom, nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.


ICiM czynne

jest codziennie
od 14.00 do 15.00zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w ICiM - poniedziałek o godz. 13.35